نویسنده = سید محمدحسین مرتضوی
مدیریت ذی نفعان در پروژه های اعتاب مقدسه

دوره 9، شماره 23، شهریور 1398، صفحه 24-31

سید محمدحسین مرتضوی