کلیدواژه‌ها = سکّه های ساسانی و موزۀ ملک
بررسی مغاهیم نمادین نقوش سکه های دوره ساسانی

دوره 5، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 80-88

حسین عابد دوست؛ زیبا کاظم پور


تحلیل و بررسی برگی مصوّر از نسخۀ تاریخ عا لم آرای شاه اسماعیل

دوره 5، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 90-97

مهنوش غفوریان مسعود زاده