کلیدواژه‌ها = هفت اورنگ
تحلیلی برنسخه خطی خمسه جامی به شماره ثبت 5995

دوره 5، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 24-49

سید عبدالمجید شریف زاده