نویسنده = سید محسن حسینی
تعمیق و توسعۀ فرهنگ زیارت با تکیه بر منظر گنبد مطهر

دوره 9، شماره 23، شهریور 1398، صفحه 44-47

سید محسن حسینی؛ سوسن نیکجو