اهداف و چشم انداز

  • بازشناسی و معرفی، تحلیل و توصیفِ شایسته از معماری و آرایه های هنری حرم مطهر و گنجینه نفایس آستان قدس رضوی

  • رسیدن به درک بهتر و اطلاعات دقیق تر از هنر های ایرانی و اسلامی که در دوره های مختلف تاریخی، تقدیم آستان حضرت امام رضا علیه السلام شده است.

  • درک شأن و منزلت هنر ایرانی - اسلامی بر اساس آنچه در حرم مطهر و آستان مقدس رضوی موجود است

  •   پژوهش های تخصصی در حوزه هنرهای حرم مطهر بر اساس شیوه های علمی و دانشگاهی.

  • ارائه تاریخچه دقیق و مستند از هنرهای موجود در آستان قدس و تغییرات و مرمت آن ها

  • پرداختن به اهمیت ارزش های دینی و معارفی آثار از لحاظ محتوایی وشیوه های اجرا

  •   معرفی هنرمندان اجرا کننده آثار در دوره های مختلف تاریخی

  • بهره گیری از اطلاعات دقیق و مستند از هنرهای موجود، در جهت درک اهمیت و ارزش های آثار و کوشش در حفظ و مرمت آن ها