فصلنامه آستان هنر(نشریه موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی) با موضوع معماری و هنرهای به کار رفته در حرم مطهر رضوی؛ به معرفی و بازشناسی، توصیف و تحلیل هنری، تاریخی، محتوایی آرایه های حرم مطهر، اشیاء موزه ای آستان قدس رضوی، اسناد، کتب نفیس تاریخی،و معرفی هنرمندان آستان قدس رضوی می پردازد. و در این زمینه از همکاری هنرمندان و هنر پژوهان استقبال می نماید.

برای دریافت فایلpdf  "هنرهای موجود در حرم مطهر و گنجینه آستان قدس رضوی"  و "شیوه نامه نگارش مقالات آستان هنر" به راهنمای نویسندگان در منوی بالا مراجعه نمایید.

شماره جاری: دوره 9، شماره 23 - شماره پیاپی 23، شهریور 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

دوره انتشار
فصلنامه