ایوان های طلای حرم مطهر امام رضا علیه السلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس گرافیک

چکیده

یکی از عناصر بکار رفته در مساجد و زیارتگا هها ایوان است. مساجد ایران اغلب ایوا نهای با شکوهی دارند که ازجمله آنها می توان از ایوانهای حرم مطهر اما م رضا علیه السلام  یاد کرد. برخی از این ایوا نها را در طی تاریخ با خش تهای طلا پوشاند ه اند. از آن جمله ایوان طلای صحن عتیق است که به ایوان نادری مشهور است و از ساخت ههای امیر عل یشیر نوایی وزیر شاه سلطان حسین بایقرا در دوره تیموری است که به دستور نادر شاه طلاکاری شد. ایوان طلای صحن نو متعلق به دوره قاجار است که به دستور ناصرالدین شاه ساخته شد و ایوان طلای صحن جمهوری نیز متعلق به دوره معاصر که پس از پیروزی انقلاب بنا شده است. تزیینات این ایوا نها عبارت است از کتیبه نگاری، مقرنس کاری، میناکاری و نقوش به کار رفته در آ نها نقوش هندسی، گیاهی و اسلیمی است. متن کتیبه ها عبارت است از آیات و احادیث و اشعاری متناسب با حرم اما م رضا علیه السلام.

کلیدواژه‌ها