فرایند پذیرش مقالات

  • ارسال مقاله توسط نویسنده از طریق سامانه

  • اعلام وصول از طرف نشریه به نویسنده

  • بررسی اولیه مقاله

  • ارسال برای داوران

  • اعلام نتیجه داوری(رد مقاله- انجام اصلاحات- پذیرش)

  • ویرایش

  • صفحه آرایی و آماده سازی جهت انتشار