کوفی بنایی (معقلی) و بررسی قابلیت های فرمی آن در تایپوگرافی امروز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد گرافیک.

چکیده

خط بنایی، قدیمی ترین نوع کوفی است. این نوع خط را به دلیل کاربرد آن در بناها و معماری، بنایی نامیده اند و معقلی، معماری، منحصر، مربع، مستطیلی و متداخل هم می گویند. این خط در چهارچوب مربع، مستطیل و اشکال هندسی نوشته می شود. دراین مقاله به معرّفی و شناخت ویژگیهای خط کوفی (معقلی) می پردازیم. برآنیم تا با شناخت این ویژگی ها این خط را به عنوان الگویی مناسب قرار دهیم تا درگرافیک امروزه مورد استفاده قرارگیرد و با الهام از آن شاهد خلق آثار بدیع باشیم.

کلیدواژه‌ها