رویکرد مهندسی جهت ارزیابی آسیب پذیری و به سازی لرزه ای در اعتاب مقدسه (نمونۀ موردی: سردر ساعت و نقاره خانه)

نویسندگان

1 مدیرعامل شرکت مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آستان قدس رضوی

2 مدیرگروه سازه شرکت مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آستان قدس رضوی