مبانی تزئینات در حرم کاظمین (علیهماالسلام)

نویسنده

استاد دانشگاه تهران و رییس کارگروه هنر و معماری کمیته علم و فناوری آستان قدس رضوی ورییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی