به کارگیری راهبردهای طراحی شهری در ترمیم رابطۀ حرم مطهر علوی و شهر قدیم نجف اشرف

نویسندگان

1 استاد گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 استادیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران

3 کارشناس ارشد معماری، دانشگاه شهید بهشتی تهران