تجربۀ توسعۀ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه السلام) ؛ موضوعات، معضلات و محتوا

نویسنده

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران.