نویسنده = محمد رضا خوشدل
انیس شاعران خراسان

دوره 6، شماره19، بهمن 1395، صفحه 26-29

محمد رضا خوشدل