نویسنده = غلامرضا آذری خاکستر
کاشی سنجری به روایت استاد محمود معاونی نوغانی

دوره 4، شماره 9، شهریور 1393، صفحه 100-105

غلامرضا آذری خاکستر


سیرِ سیاح ابراهیم ذهبی؛ سیاحِ عکاسی خراسان

دوره 3، شماره 4و5، شهریور 1392، صفحه 66-68

غلامرضا آذری خاکستر