نویسنده = کیارنگ علایی
عکاسی معاصر ایران

دوره 3، شماره 6، آذر 1392، صفحه 27-32

کیارنگ علایی