کتیبه آیه الکرسی علیرضا عبّاسی در موزه آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در دوره صفوی و به ویژه در دوره شاه عباّس اوّل، حرم امام رضا )علیه السلام( مرکز توجّه حکومت بود. عبّاس اوّل )حکومت 996 - 1038 ق.( کارهای فراوانی برای آبادانی حرم انجام داد. در جریان این فعّالیت ها هنرمندان بزرگی عهده دار برخی امور بودند. از جمله علیرضا عبّاسی خوشنویس نامدار که در حرم، کتیبه هایی از او باقی مانده است. یکی از کارهای بسیار نفیس و منحصر به فرد او، چند لوح کتیبه طلای آیه الکرسی به خطّ اوست که به همراه کتییه های زرّین دیگر، روی صندوق چوبی مزار امام )علیه الس ام( قرار داشته است. این کتیبه ها از نظر هنرهای خطاّطی و فلزکاری نمونه های بسیار ارزشمندی محسوب م یشود. اثر مذکور در دوره پهلوی به بانک مرکزی انتقال یافت و سپس مجدّداً به آستان قدس رضوی بازگردانده شدند. اکنون این کتیبه ها در موزه مرکزی آستان قدس رضوی قرار دارد.در دوره صفوی و به ویژه در دوره شاه عباّس اوّل، حرم امام رضا )علیه السلام( مرکز توجّه حکومت بود. عبّاس اوّل )حکومت 996 - 1038 ق.( کارهای فراوانی برای آبادانی حرم انجام داد. در جریان این فعّالیت ها هنرمندان بزرگی عهده دار برخی امور بودند. از جمله علیرضا عبّاسی خوشنویس نامدار که در حرم، کتیبه هایی از او باقی مانده است. یکی از کارهای بسیار نفیس و منحصر به فرد او، چند لوح کتیبه طلای آی هالکرسی به خطّ اوست که به همراه کتییه های زرّین دیگر، روی صندوق چوبی مزار امام )علیه الس ام( قرار داشته است. این کتیبه ها از نظر هنرهای خطاّطی و فلزکاری نمونه های بسیار ارزشمندی محسوب م یشود. اثر مذکور در دوره پهلوی به بانک مرکزی انتقال یافت و سپس مجدّداً به آستان قدس رضوی بازگردانده شدند. اکنون این کتیبه ها در موزه مرکزی آستان قدس رضوی قرار دارد. مقاله حاضر به معرفی کتیبه های مذکور می پردازد. مقاله حاضر به معرفی کتیبه های مذکور می پردازد.