نگاهی به دشواری های پژوهش در هنر اسلامی

نویسنده

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

چکیده

از گذشته های بسیار دور، هنر یکی از وسیله ها و راه های ارتباط
میان فرهنگهای مختلف بشری بوده است. باتوجه به گسرش
فوق العاده قلمرو هنر در ایران و در اختیار داشن مجموعه های
غنی و کامل آثار هنری گذشتگان، همواره ضرورت این امر حس
می شود که به طور شفّاف و جدّی به بررسی و تحلیل و پژوهش
در تمام رشته های هنری پرداخته شود. اگر چه یکی از آسیبهایی که
امروزه اهلِ هنر بدان دچار شده اند، دور ماندن از حوزه پژوهش های
تخصصی در هر رشته ی هنری است ولی پژوهشگرانی که قصد
بررسی هنر این سرزمین را دارند، علاوه بر کمبود کتب و منابع با
دشواریها و موانع بسیاری روب هرو می شوند. در این نوشتار، سعی بر
آن است که بیشتر درباره موانع و مشکلات پژوهشگران در حیطه ی
هنر اس امی سخن گفته شود و در پایان، راهکارهایی هرچند اندک،
برای حلّ و رفع این مشکلات بیان گردد.

کلیدواژه‌ها