گر نجات خویش خواهی در سفینه ی نوح شو ... یادداشتی پیرامون شعر آیینی و بررسی تاریخی این گونه ی شعری (بخش اول : کسایی)

نویسنده

چکیده

-