موسیقی مذهبی و رسانه، در گفتگو با سید حمید رضا حسینی، مدیر اداره ی نظارت و ارزشیابی موسیقی مرکز موسیقی و سرود رسانه ی ملی نوای نغمه های رضوی

مطالب عمومی

چکیده

-