بااستاد علی اکبر اسماعیلی قوچانی؛ خوشنویس بزرگترین قرآن جهان می خواهم کار را بالاخره تمام کنم ....

مطالب عمومی