معرفی توصیفی چند قالی وقفی عهد صفویه از موزه فرش آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس فرش

چکیده

با ظهور اسلام و توجه به تجمل گرایی خلفا، هنر قالی بافی جان تازه ای گرفت. و در دوره تیموریان به اوج رسید. اما با توجه به نمونه های عالی باقی مانده از دوران صفویه باید گفت که قالی بافی در این زمان شکوفا بوده است. در این دوره است که نصرالدین محمد همایون پادشاه هند که چندی به دربار شاه تهماسب پناهنده شده بود، تحت تأثیر قال یهای ایرانی در بازگشت عده ای از هنرمندان و بافندگان را نیز با خود به هندوستان، برد که بخشی از نتیجه کار ایشان در هندوستان امروزه در موزه آستان قدس رضوی نگهداری می شود. افزون بر این آثار درخشان دیگری
نیز در موزه آستان قدس رضوی از بافت ههای دوره صفوی هست که نمایش دهندۀ پیشرفت های قال یبافی در طرح و اجرا در این زمان است. در این مقاله سعی بر آن است که به معرفی توصیفی چند تخته از قالی های وقف شده در دوره شاهان صفوی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها