نقش گل شاه عباسی در آرایه های هنری حرم مطهر امام رضا (علیه السلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی ایران.

چکیده

نقوش گیاهی، از پرکاربردترین و مهم ترین نقشها در آرایه های هنری حرم امام رضا(علیه السلام) است. تصویر گیاهان جزء جدانشدنی در هنرهای
سنّتی ایرانی است. نقوشی همچون درخت زندگی، درخت سرو، گلهای نیلوفر، شاه عبّاسی و... به شکل فراوانی در این هنرها به چشم م یخورد. گیاهان در ادیان، اساطیر و باورهای مذهبی جایگاه بسیار مهمّی دارند. مقالۀ حاضر به بررسی تصویر گل شاه عبّاسی، به عنوان یکی از نقوش گیاهی بسیار مهم، در تزیینات حرم مطهّر امام رضا (علیه السلام) و پیشینۀ آن می پردازد.

کلیدواژه‌ها