قرآ نهای چاپی نفیس کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد الهیات و پژوهشگر بنیاد پژوه شهای اسلامی آستان قدس رضوی

چکیده

قداست و اهمّیت ویژۀ کتاب آسمانی قرآن کریم در میان ایرانیان، سبب پیوند ریشه دار تاریخِ چاپ با چاپ و نشر کتاب مقدّس گردید، هما نگونه که ظهور صنعت چاپ توسّط گوتنبرگ نیز همزمان با چاپ و نشر انجیل مسیحیان بود. تاریخ چاپ در ایران با نشر قرآن مجید پیوند ناگسستنی پیدا
نموده است و بدون بررسی تاریخی قرآن های سنگی چاپ شده در چاپخانه های تهران، تبریز و شبه قارّه، اظهار نظر دربارۀ تاریخ تحقّق صنعت چاپ در ایران غیر عملی، بلکه غیر ممکن می نماید. در پژوهش حاضر سعی بر معرّفی ۲۵ نسخه از قرآن های نفیس چاپی موجود در مخزن چاپی و بخش چاپ سنگی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی، همراه با تصاویر تعدادی از آنها، به ترتیب قدمت تاریخ چاپ، شده است.

کلیدواژه‌ها