اسناد تصویری آستان قدس رضوی از دورۀ قاجار تا به امروز

نویسنده

کارشناس عکس و کارشناس مسئول بخش اطلا عرسانی مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی

چکیده

 
عکس ها از جمله اسناد مهم در تحقیقات تاریخی به شمار می روند و تمامی مراکز اسناد به عنوان یکی از انواع با ارزش سندی به جمع آوری، نگهداری و ساماندهی آن می پردازند. در کتابخانۀ مرکزی آستان قدس از دهه های قبل، نگهداری عکس های تاریخی معمول بوده است. هر چند که سابقۀ رسمی نگهداری عکس ها به سال ۱۳۷۶ ، همزمان با تشکیل ادارۀ اسناد برمی گردد. در این مقاله با بررسی سابقۀ ورود عکس ها به کتابخانۀ مرکزی آستان قدس و پیشینۀ نگهداری آن ضمن دوره بندی تاریخی و منشابندی ورود عکس های اوّلیه به کتابخانه، به چگونگی گسترش حوزۀ موضوعی عکس ها به عنوان یکی از اسناد مهم تحقیقات تاریخی در مرکز اسناد آستان قدس رضوی پرداخته شده است. درادامه، آیین نامه، کاربرگه ها و تجارب حاصله در قالب بررسی روند تاریخی از اواخر دورۀ قاجار تا زمان حال، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها