یادنام ... معماری از تبارشهرستانی ها سیدمحمّدعلی شهرستانی (۱۳۱۱ - ۱۳۸۹ ش)

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ و پژوهشگر گروه تراجم و انساب بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی