خطّاط کتیبه های ضریح چهارم حرم رضوی نجفی زنجانی- احمد ( ۱۲۸۷ - ۱۳۶۱ ش).

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا، پژوهشگر بنیاد پژوه شهای اسلامی آستان قدس رضوی.