تجزیه و تحلیل نشانه های تصویری موجود در تابلوفرش شجره طیبه در موزه آستان قدس رضوی با توجه به آرای هانری کربن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد تهران

2 دانشجوی دکترای پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر، دانشگاه شاهد، تهران

چکیده

تابلو فرش شجرۀ طیبه، یکی از آثار نفیس موزۀ آستان قدس رضوی است. این قالی ابریشمی همان طور که از نامش روشن است، درختی پاک را به تصویر کشیده است که نام و اسامی چهارده معصوم، گلها و اسامی پروردگار برگهای آن است. متن حاضر سعی دارد به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی ساختار اثر و محتوای آن پرداخته و ارتباط ساختار و عناصر بصری اثر را با مفاهیم محتوایی آن بیان کند. تفسیر چگونگی تلفیق نمادهای کهن ایرانی مانند درخت زندگی، سبو، گل آفتابگردان با مفاهیم و نمادهای شیعی از اهداف این پژوهش است. مطالعۀ ویژگیهای بصری اثر نشان می دهد که این اثر مجموعه ای از نشانه های تصویری و نوشتاری است که مفاهیم ضمنی آن از تعامل هماهنگ و همسوی میان نشانه های نوشتاری و تصویری القا شده است. نشانه های تصویری برگرفته از هنرهای کهن ایران (سبو، درخت زندگی، قوس محراب،
گل آفتابگردان) و نیز هنرهای سنّتی ایران (شیوۀ ترکیب بندی، تقسیم سطوح، رنگها و...) است. مفاهیم نمادین نشانه های تصویری با نشانه های نوشتاری هماهنگ است. برجسته ترین این نشانه ها سبو، نماد برکت و باوری است که مزیّن به سورۀ کوثر است. طرح درخت زندگی که منشا حیات و زندگی و نماد برکت است، مزیّن به نام حضرت فاطمۀ زهرا(س)، حضرت محمّد(ص) و ائمه اطهار(ع) و نیز اسامی مقدّس پروردگار و نیز گل آفتابگردان که نماد نور است و مزیّن به اسامی چهارده معصوم(ع). با بررسی آرای هانری کربن دربارۀ مبانی نظری هنر شیعی می توان چیدمان عناصر بصری و نوشتاری این اثر را مورد مطالعه قرار دارد.
 

کلیدواژه‌ها