بررسی آرایه های هنری نکاح نامه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اسناد و مدارک آرشیوی

2 کارشناس ارشد اسناد و مدارک آرشیوی، کارشناس اسناد کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

چکیده

نکاح نامه ها یکی از انواع اسناد موجود در مؤسّسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک است که به دو دستۀ طوماری و کتابچه ای تقسیم می شود. مهم ترین ویژگی نکاح نامه ها که در نگاه اوّل توجّه هر بیننده ای را به خود جلب می کند، آرایه ها و عناصر زیبایی شناختی موجود در ظاهر آنهاست که به جرأت می توان گفت این ویژگی، نکاح نامه را از سایر اسناد تاریخی متمایز می کند. این عوامل که از آنها با عنوان عناصر
ظاهری یاد می شود، نقش مهمّی در زیبایی و ارزش هنری یک عقدنامه دارند. تذهیب، سرلوح، رنگ های به کار برده شده، شمسه، جدول، کمند و قاعدۀ نحوست تربیع از جمله آرایه هایی هستند که بیشترین کاربرد را در تزیین یک سند نکاح داشته و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها