مدال ها و نشان های تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موز ه دار مؤسّسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

چکیده

با آغاز سلطنت ناصرالدین شاه قاجار تغییرات زیادی در روابط ایران با سایر کشورها به وجود آمد؛ یکی از مواردی که ناصرالدین شاه برای آن اهمّیت زیادی قایل بود، خصوصاً از زمانی که روابط سیاسی و اجتماعی او با دولت ها و پادشاهان کشورهای خارجی افزایش یافت، موضوع نشان و مدال بود. در همین دوران تغییرات زیادی از لحاظ جنبه های هنری در شکل نشان ها و همچنین نحوۀ اعطای آنها به وجود آمد. در گنجینۀ موزۀ ملّی ملک تعدادی از مدال ها و نشان های دورۀ قاجار و پهلوی وجود دارد که در این مقاله به بررسی و معرفی مدال ها و نشان های دورۀ قاجار پرداخته
خواهد شد.

کلیدواژه‌ها