تحلیل و بررسی برگی مصوّر از نسخۀ تاریخ عا لم آرای شاه اسماعیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه علم و فرهنگ تهران

چکیده

جستار حاضر به مطالعه و تحلیل تک برگی مصوّر از نسخۀ عا لم آرای شاه اسماعیل در موزۀ ملک می پردازد. نگارۀ آن محاربۀ خان محمّدخان با پسران علا ءالدوله را نشان م یدهد و با توجّه به ای نکه نگارۀ مذکور فاقد تاریخ و رقم است و در معرّفی اثر، مشخصاتی از نسخه که احتمال می رود
این تک برگ متعلّق به آن باشد، نوشته نشده، هدف این پژوهش، آرایۀ شناسنامه ای دقیق تر از اثر است. روش پژوهش، تطبیقی و توصیفی است. ابتدا توصیفی از ویژگی های سبکی نگار ه های عصر صفوی و مکتب اصفهان و نگارگران آن ارایه  می شود، سپس شیوه و ویژگی های سبکی نگارۀ مذکور تحلیل می گردد و بعد از آن، به مقایسۀ تطبیقی این نگاره با نگاره های مشابه ازنسخۀ تاریخ عا لم آرای شاه اسماعیل در موزۀ رضا عباسی پرداخته می شود. در پایان، با توجّه به بررسی های فرمی و شیوۀ سبکی و مشابهت های تزیینات کتا ب آرایی وخط کتابت نسخه، این احتمال مطرح شده است که تک برگ مصوّر نسخۀ عا لم آرای موجود در موزۀ ملک، متعلق به نسخۀ عا لم آرای شاه اسماعیل به تاریخ کتابت ۱۱۰۵ ه.ق. است، که در موزۀ رضا عباسی نگهداری می شود ونگارۀ آن به معین مصوّر منسوب شده است.
 

کلیدواژه‌ها