معرفی نگاره کشته شدن دیو سفید به دست رستم در سه شاهنامه بایسنقری، تهماسبی و استرآبادی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دکترای تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی، دانشگاه شاهد