معرفی مجموعه اهدایی مرحوم محمودالحسینی الساوجی با نگاهی زیباشناسانه به برخی قطعات آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

خوشنویس

چکیده

کتابخانه و موزۀ ملّی ملک، یکی از بزر گترین مجموعه های خصوصی- وقفی است که به لحاظ غنای آثار هنری و نسخ خطی کم نظیر جزو گنجینه های تاریخ تمدّن ایرانی-اسلامی محسوب می شود. انتساب این مؤسّسه به آستان قدس رضوی که نشان از آینده نگری واقف ارجمند آن دارد، سبب گردیده تا ارادتمندان آن امام همام با اقبال تمام به منظور صیانت از مواریث گذشتگان آثار ارزشمند خود را به این مجموعه اهدا نمایند. آقای مهندس سید محسن میرحیدر از جمله انسان های فرهیخته و باسخاوتی است که مجموع های گران سنگ از مصاحف و نسخ خطی و مرقعات خوشنویسی متعلّق به پدر بزرگوارش، سید محمود الحسینی الساوجی را به این مؤسّسه اهدا کرده است. مقالۀ حاضر به معرّفی این مجموعه با نگاه زیبا شناختی به برخی از آثار فاخر آن می پردازد.