محمدحسن رضوان، احیای سنت کتیبه نگاری در کتیبه های قرآنی حرم امام رضا (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

محمّدحسن بیوکی معروف به رضوان کتیبه نگار، طراح نقوش سنتی و کاشی کار آستان قدس رضوی بر طبق گفته ها از سال 13۱2 ش. فعالیتش را در حرم امام رضا(ع) آغاز کرد و تا سال های اوّلیۀ پس از انقالب یکی از فعّال ترین هنرمندان در آستان قدس بود. از او آثار بسیاری در رواق ها و صحن های حرم به جا مانده است که بخش اعظم آثارش کتیبه های قرآنی اوست. در این مقاله پس از بررسی مختصر زندگی نامه و فعالیت هنری او، برخی از مهم ترین آثارش معرفی و از نظر کتیبه نگاری تحلیل شده است. از این بررسی درمی یابیم که او در استفاده از آیات قرآن بیش از همه به رابطۀ متن با محل نصب کتیبه بسیار توجه کرده است و نیز در کتابت کتیبه های گرداگرد و پیشانی ایوان ها علاوه بر استفادۀ نیکو از شیوۀ کتیبه نگاران عصر تیموری، صفوی و قاجار، از شیوۀ ترکیب بندی کتیبه نگاران عثمانی (شیوۀ قصار نویسی) نیز بهره برده و
گاه با ترکیب شیوه های سنتی ایرانی و شیوۀ قصارنویسی نوآوری هایی ویژه به خرج داده است.

کلیدواژه‌ها