بررسی زیباشناختی و تاریخی نگاره مرد عابد منسوب به دوره صفوی از گنجینه موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی، کارشناس مؤسّسۀ کتابخانۀ موزۀ ملّی ملک.

2 کارشناس مرمت آثار تاریخی، مرمتگر مؤسّسۀ کتابخانۀ موزۀ ملّی ملک.

چکیده

 
در برخورد با آثار هنری، یکی از مهم ترین جنبه ها شناخت تاریخ و اصالت اثر است. به خصوص دربارۀ آثاری که امکان انجام آزمایشات علمی را نداشته باشند، انجام مطالعات تطبیقی یکی از بهترین رو شهای ممکن خواهد بود. این مقاله سعی دارد یکی از نگاره های نفیس کتابخانۀ ملک را تحلیل نماید، به گونه ای که بتوان با توجه به سیر تحوّلات تصویرگری و نگارگری به دورۀ تاریخی و نگارگر آن آگاهی یافت. روش تحقیق، مطالعۀ تطبیقی بین تصاویر منتشرشده از نگاره های مختلف، به علاوۀ استفاده از نتایج مطالعات محققان در خصوص نگارگری دوران مختلف تاریخی است. هدف این مقاله شناخت جایگاه نگارۀ نسخه ای خاص در میان 7000 نسخۀ خطی کتابخانۀ ملک و پاسخگویی به سؤالات و تناقضات تاریخی آن است. در این مقاله ابتدا به ساختار موضوعی و شرح تصاویر پرداخته می شود و نگاره های متفاوت و مشابه مورد توجه قرار می گیرند سپس مشکلات و تناقضات نگاره، تحلیل می شود و با استخراج ویژگی های نقاشی و آثار مشابه شناخته شده، سعی می شود تاریخی تقریبی برای نگاره پیشنهاد گردد. البته باید پذیرفت که با کشف آثار بیشتر که در خزانه موزه ها و کتابخانه ها نگهداری می شوند، امکان دارد تاریخ آنها تغییراتی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها