ویژگی های بصری صفحات افتتاح قرآن های چاپ سنگی بخارا، براساس نسخه های محفوظ د رکتابخانه آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد ارتباط تصویری مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فردوس

چکیده

 
در کتابخانۀ آستان قدس رضوی، گنجینه ای از کتب چاپ سنگی وجود دارد. در میان آنها بخشی به قرآن های چاپ سنگی اختصاص دارد که در چاپخانه های مختلف به چاپ رسیده اند. تعدادی از این قرآن ها در چاپخانۀ سنگی شهر بخارا چاپ شده اند، زمانی که بخارا جزوی از خراسان بزرگ محسوب می شد. چاپخانۀ سنگی بارانوفسکی در خانات بخارا، فعالیت خود را در سال 901 1م. آغاز کرد. دورۀ انتشار کتاب های چاپ سنگی در بخارا بسیار کوتاه بود و فقط تا دو دهۀ نخست قرن بیستم ادامه داشت. مقالۀ پیش رو به بررسی ویژگی های صور ی (فرمی) صفحه های افتتاح قرآن های چاپ سنگی که در چاپخانه های بخارا به چاپ رسیده می پردازد تا علاوه بر معرفی و توصیف تزیینات و تقسیمات صفحه، اشاره ای کند به تأثیراتی که محل چاپ بر روی ویژگی های صوری این قرآن ها داشته است.

کلیدواژه‌ها