مرمت میراث بایسنغرمیرزا در موزه ملک

نویسنده

کارشناس ارشد مرمت اشیای تاریخی وکارشناس مرمت مؤسّسۀ کتابخانه و موزۀ ملی ملک.