بررسی و شناسایی آزمایشگاهی کاغذ قرآن بایسنغری

نویسنده

کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخ یفرهنگی، رئیس ادارۀ حفاظت و مرمت آثار فرهنگی سازمان کتابخان هها، موز هها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی