تحلیل و بررسی تصاویر نسخه خطی مصور هفت اورنگ جامی موجود در مخزن مخطوطات کتابخانه آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای پژوهش هنر دانشگاه تهران

چکیده

جستار حاضر به مطالعه و تحلیل مینیاتورهای نسخه ای از هفت اورنگ جامی می پردازد که با شمارۀ ثبت 15948 در مخزن مخطوطات کتابخانۀ آستان قدس رضوی نگهداری می شود. تاریخ کتابت نسخۀ مذکور، سال 977 هجری است. هدف از این پژوهش، تعیین ارزش هنری و تاریخی نسخه با رویکرد به مینیاتورها و مجالس آن است. مجالس این نسخه فاقد تاریخ و رقم هستند و پرسش اصلی این است که آیا کتابت نسخه و ترسیم نگاره های آن، هر دو در یک دورۀ تاریخی اتفاق افتاده اند؟ فرضیۀ این پژوهش مبتنی بر عدم هم زمانی نگارگری نسخۀ هفت اورنگ 15948 با کتابت آن است. روش این پژوهش، بررسی تطبیقی است و ضمن تحلیل شیوه و کیفیت کتاب آرایی و تزیینات نسخۀ مذکور، به مقایسۀ مجالس آن با نگاره هایی از دیگر نسخ مصوّر جامی که از سدۀ 10 هجری به جا مانده اند و نیز بررسی تحلیلی مجالس این نسخه با نگاره های پس از عصر صفوی که به شیوۀ نگارگری کهن ترسیم شده اند، می پردازد. در پایان نیز با توجه به محدودیت های پژوهش، این احتمال طرح می شود که مجالس نسخۀ هفت اورنگ 15948 کتابخانۀ آستان قدس، به عصر کتابت نسخه تعلق ندارد.

کلیدواژه‌ها