تطبیق نقوش گیاهی و هندسی در دو مسجد گوهرشاد مشهد و هرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد رشتۀ ارتباط تصویری

چکیده

دورۀ تیموریان یکی از دوره های مهم در تاریخ تمدن اسلامی است. این دوره به صورت جدی از زمان سلطنت شاهرخ میرزای تیموری آغاز گردید و تا انتهای حاکمیت سلاطین این خاندان در خراسان و با مرکزیت هرات دوام یافت. در این دوران همسر شایستۀ شاهرخ میرزا، گوهرشادخاتون، دستور ساخت مسجدی در مشهد و در کنار بارگاه ملکوتی حضرت رضا) ع( را به قوام الدین، معمار چیره دست داد و پس از تماشای شکوه و جلال این مسجد دستور ساخت مسجدی دیگر با همین نام )گوهرشاد( را در هرات به قوام الدین داد. مسجد جامع گوهرشاد یکی از مه مترین و زیباترین مساجد تاریخی در بلاد و اماکن اسلامی به شمار می آید. این مسجد مجلل و باشکوه یادگاری از قرون گذشته و نمونه ای از معماری سنتی اسلامی است. فرایند این تحقیق در پی رسیدن به پاسخ پرسش هایی اساسی چون «تأثیر مکان و زمان بر ساخت مسجد و یا مشابهت مطلق و عینیت نقوش دو مسجد با توجه به یکی بودن معمار است؟ و آیا فرهنگ و آداب و رسوم مردم نیز در ساخت و نقش اثر تاثیر گذاربوده است؟ » سازمان دهی گردیده و با روش استقرایی، نقوش گیاهی و هندسی دو مسجد مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها