معرفی سه نمونه تذهیب قرآنی (قرن سیزدهم ه .ق) موجود در کتابخانه و موزۀ ملی ملک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای رشتۀ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دانشگاه شاهد، مدرس مؤسسۀ آموزش عالی فردوس، گروه نقّاشی، مشهد، ایران

چکیده

تذهیب قرآن مجید در ادوار گوناگون و در جوامع اسلامی، به دلیل اهمیت فوق العادۀ آن مطرح بوده است. یکی از نقاط تاریخی این هنر در ایران، قرن سیزدهم هجری، همزمان با حکومت قاجار است. در این پژوهش سه نمونه از قرآن های مذهّب این دوران بررسی می گردد که در کتابخانه و موزۀ ملّی ملک نگهداری می شود. این نسخ کیفیت های متفاوتی از هنر تذهیب را در بردارد که مطالعه آن موجب خواهد شد تا ظرایف و دقایق هنری موجود در این نُسخ، بیش از پیش آشکار گردد.

کلیدواژه‌ها