پیکار خاک و کاخ تجزیه وتحلیل اثر «ساختن کاخ خورنق » اثر کمال الدین بهزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه شاهد

چکیده

این نوشته حاصل خوانشی دیگر از نگارۀ ساختن کاخ خورنق، از کمال الدین بهزاد، است. نگاره را بهزاد برای نسخه ای از خمسۀ نظامی گنجه ای ساخته است. نویسنده بر آن است که بهزاد داستان نظامی را به سادگی و مطابق با متن نظامی به تصویر درنیاورده و در آن متناسب با فهم و اندیشۀ خود تصرف کرده است. کاخ بهزاد، برخلاف کاخ خورنق نظامی، کامل و آراسته و پرتجمل نیست؛ بلکه بنایی است نیمه کاره، ساده و برآمده از خاک. روایت بهزاد روایت کار و دست و تصرف در خاک و ماده است؛ روایت آدمیان است که در ماده تصرف می کنند و آن را برای زیستن برمی آورند؛ روایت آفرینش گر است که با اثر خود در حقیقت بنای مرگ خود را برمی افرازد.