دعای صباح به کتابت ام سلمۀ قاجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسلامی مؤسّسۀ عالی غیرانتفاعی مارلیک نوشهر

چکیده

به طورعموم به فعالیت هنری بانوان در تاریخ هنر ایران کمتر توجه شده امّا در لابه لای منابع کهن، گاه اطلاعاتی پراکنده دربارۀ فعالیت آنان در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی وجود دارد. بانوان در دورۀ قاجار در زمینه های مختلف هنری از قبیل شعر و ادبیات و خوشنویسی و تذهیب و نگارگری و موسیقی و... تخصص داشته و این دوره از دوره های زاینده و بارور در تاریخ فرزانگی بانوان ایران به شمار می آید. در میان این بانوان ام سلمه، دختر هفتم فتحعلی شاه قاجار، در کتابت قلم نسخ شهرت یافته است. از این هنرمند تاکنون هشت نسخۀ رقم دار از سا لهای 1238 ق تا 1302 ق به جامانده است. یکی از این نسخه ها دعای صباح است. در این مقاله پس از بیان شرح احوال و آثار این هنرمند به روش توصیفی ویژگی های هنری این اثر بررسی می شود.