بررسی ویژگی های تزیینی قرآن های مترجَم خطی موجود در موزه آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشکدۀ هنردانشگاه شاهد، تهران

2 کارشناس ارشد فلسفۀ هنر، دانشگاه علّمه طباطبایی، تهران

چکیده

موزۀ قرآن آستان قدس رضوی به عنوان یکی از مهم ترین موزه های جهان در زمینۀ نسخه های خطّی قرآنی و ازجمله موز ه هایی است که آثار مهم و با ارزشی چون نسخه های خطّی قرآن از سده های اوّلیۀ اسلام تا دوران اخیر در آن نگهداری می شود. ویژگی برخی از این نسخه ها، به جهت دارا بودن جنبه های بصری، تزیینی و آن که جزو اوّلین قرآن های مترجم می باشد، از ارزش هنری زیادی برخوردار است. همچنین قرآنهای مترجم خطّی موجود در این موزه که به زبان های مختلفی ترجمه شده اند، اهمیّت بسیاری داشته ونیز به لحاظ انواع تزیینات به کاررفته در این قرآنها، می تواند در بررسی های پژوهشی نسخه های خطّی قرآنی مترجم بسیار مهم به شمار آید. هدف این پژوهش یافتن ویژگی های بصری، نوع خطوط، ترجمۀ نگارشی رسم الخط زبان های رایج و بررسی تزیینات به کاررفته در تزیین نسخ ههای خطّی قرآ نهای مترجم در قرون پنجم و ششم ه . ق / یازدهم و دوازدهم م.، موجود در موزۀ قرآن آستان قدس رضوی است و نتیجۀ بررسی آن ها می تواند زمینۀ مناسبی جهت معرّفی این نسخه های قرآنی خطّی منحصر به فرد به شمار آید. روش این تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی و شیوۀ گردآوری اطّلاعات به صورت
کتابخانه ای و میدانی است.

کلیدواژه‌ها