دوره و شماره: دوره 3، شماره 4و5 - شماره پیاپی 4، شهریور 1392 
هنر حجاری در حرم مطهر رضوی

صفحه 26-31

زهرا جهان پور؛ بهزاد نعمتی