آن حجم گنبد شکل طلایی رنگ سمیه سادات موسوی جهان آبادی رتبه دوم در بخش داستان کوتاه جشنواره کبوتر حرم سال 1392