اهمیت تاریخ شفاهی در مستندسازی تاریخ هنری اماکن متبرکه آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای تاریخ محلّی و مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی

چکیده

تاریخ شفاهی اهمّیت زیادی در مستندسازی تجربیات کاری دارد خصوصاً در زمینۀ هنر، چرا که بسیاری از ویژگی های کار هنری را نمی توان در قالب اسناد مکتوب به تصویر کشید. آرشیو تاریخ شفاهی مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی در بیش از یک دهه فعّالیت خود توجّه ویژه ای به آستان قدس رضوی و موضوعات مرتبط با آن داشته است. یکی از این مباحث که جایگاه ویژه ای در آستان قدس و علی الخصوص اماکن متبرّکه دارد مسألۀ هنر و هنرمندان است. مجموعۀ اماکن متبرّکه که حاصل کار علاقه مندان و ارادتمندان حضرت در دوره های مختلف تاریخی است، موزه ای بی نظیر از انواع هنرهای اسلامی است که نظیر آن را کمتر می توان پیدا نمود. در آرشیو تاریخ شفاهی پروژه ای برای هنرمندان مشهد و آستان قدس تعریف شده که در طی آن سعی می گردد تا با مصاحبه و مستندسازی میدانی ضمن ثبت اطّلاعات شخصی آنها، تجربیات کار یشان نیز جهت نگهداری برای آیندگان به آرشیو سپرده شود. این پروژه که در چندسال گذشته ادامه پیدا کرده، تبدیل به یکی از منظم ترین برنامه های تاریخ شفاهی در ایران در زمینۀ مصاحبه با هنرمندان شده است. در ادامه، تعدادی از مصاحبه ها که با معماران قدیمی آستان قدس رضوی انجام شده مورد بررسی قرار می گیرد. اطّلاعاتی که از داده های تاریخ شفاهی در این باره به دست آمده در جای دیگری ثبت نشده است و در نهایت از یک مصاحبه مطالبی به صورت گزینشی نقل می گردد.