دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، خرداد 1393 
یادنام

صفحه 71-74

سید حسن حسینی