سیاه و سفید نگاهی به آرشیو تصاویر اداره امور اسناد و مطبوعات کتابخانه آستان قدس رضوی

نویسندگان

1 کارشناس عکس و کارشناس مسئول بخش اطلا عرسانی مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی

2 محقق تاریخ و فرهنگ خراسان