دوره و شماره: دوره 4، شماره 10 - شماره پیاپی 10، آذر 1393